God weet wat Hij doet en dat is altijd goed!
Hij is ook voor u opgestaan uit de dood! Geef uw leven dus aan Hem en bekeer u van uw zonde. Dat opent de weg naar de hemel.
info.psychischenood@gmail.com

JEZUS CHRISTUS KAN MENSEN GENEZEN EN U MAG EROM VRAGEN!

In de Bijbel staat dat Jezus heel veel wonderen en tekenen van genezing gedaan heeft. U kunt in de onderstaande Bijbelverzen lezen over verschillende wonderen die Hij deed dit in de korte tijd dat Hij op deze aardbol rondliep en Zijn bediening openbaar was. In deze tijd doet Hij echter nog steeds hele grote wonderen.


In  Lucas 4: 33 staat dat Jezus niet alleen zieken genas, maar ook demonen, ook wel boze geesten genoemd, uitdreef.

 

En in de synagoge was iemand met een boze, onreine geest 34 en hij schreeuwde met luider stem: Ha, wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijd Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 35 En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. 36 En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit. 37 En er ging een roep van Hem uit naar alle plaatsen in de omtrek. 38 Daarna stond Hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij riepen zijn hulp voor haar in. 39 En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en diende hen. 40 Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.

 

Onderstaande Bijbeltekst is een belofte voor mensen van alle tijden, dus ook voor u.

 

Johannes 14: 12

 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 

 

In Johannes 21: 25 kunt u nog een heel interessant feit op dit gebied lezen: Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze een voor een beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.

Veel mensen geloven dat de wonderen en tekenen die Jezus vroeger deed, tegenwoordig niet meer gebeuren. We hebben immers de medische wetenschap. Soms staan artsen echter machteloos en zeggen ze tegen mensen dat ze niets meer kunnen doen. Daar waar mensen stoppen, gaat God verder. Ook in deze tijd worden mensen vaak op wonderbaarlijke manier genezen en staan artsen voor een raadsel. De Bijbel roept christenen op om voor in de Naam van Jezus autoriteit te nemen over boze geesten en hen uit werpen in Jezus' Naam. Er zit veel kracht in het bloed van het Lam (Jezus Christus) Daarnaast wordt van ons verwacht dat wij bidden voor mensen die genezing nodig hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat is voor mij één van de redenen dat ik deze website gebouwd heb en graag mag bidden voor mensen die ziek zijn en probeer mensen te bemoedigen hun vertrouwen op de Allerhoogste God te stellen. Op Hem, die zieken geneest en mensen eeuwig leven in de hemel beloofd als ze zich bekeren van hun zonde en Jezus aannemen als hun Heer en Verlosser. Het gebeurd trouwens vaak dat mensen genezen op het moment dat ze tot berouw en bekering komen, zowel lichamelijk als geestelijk.

 

 

Richt  u op het kruis op Golgotha,

Door Jezus' dood en opstanding

mogen wij met Hem leven

als we ons van onze zonde

bekeren.

the cross 24

 

  

Bekeringsgebed

(Dit gebed kunt u bidden als u lichamelijk of geestelijk ziek bent)

 

God in de hemel, ik kom tot U. Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik erken dat Uw Zoon voor mijn zonden is gestorven en opgestaan. Ik wil u vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik vergeef iedereen die mij iets heeft aangedaan.

Ik wil U vragen om in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Ik commandeer de ziekte (noem hier de ziekte die u heeft, lichamelijk of geestelijk ) mijn leven te verlaten. Ik pleit het bloed van Jezus over mijn leven. Zijn striemen hebben mij genezing gebracht. Elke demonische geest aanval op mijn gezondheid verbreek ik in Jezus' Naam.Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus naam. Amen

 

Aantal bezoekers